Smarte løsninger for fremtidens bærekraftige byer

Hvorfor, visjon og misjon:

Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i byer og tettsteder. Steder preget av harde flater og få naturlige vannveier. 

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å takle denne type nedbørsmengder. Konsekvensene av dette kan bli kraftige flommer, med risiko for store materielle skader. Derfor må vi finne gode løsninger for å forsinke avrenningen.

Vår satsing bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene vi står overfor. Ved å utvikle løsninger med høy effekt, som samtidig er rimelige i anskaffelse og smidige i bruk, skal vi gi vårt bidrag til trygg håndtering av ekstremnedbør og styrket biomangfold.

Om oss

Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i byer og tettsteder. Steder preget av harde flater og få naturlige vannveier. 

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å takle denne type nedbørsmengder. Konsekvensene av dette kan bli kraftige flommer, med risiko for store materielle skader. Derfor må vi finne gode løsninger for å forsinke avrenningen.

Vår satsing bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene vi står overfor. Ved å utvikle løsninger med høy effekt, som samtidig er rimelige i anskaffelse og smidige i bruk, skal vi gi vårt bidrag til trygg håndtering av ekstremnedbør og styrket biomangfold.

Vannoppsamling:

Vannoppsamlingskarene på tak nytter byggets eksisterende bærevegger, heves opp fra takflaten på et bærende skjelett og er ikke i kontakt med takflaten.

Kapasitet pr oppsamlingskasse er 156 liter.

Systemets store kapasitet, vel over dagens myndighetskrav, gjør at en vesentlig del av taket blir uberørt og følgelig kan nyttes til oppholdsareal. Med eget vannreservoar ligger alt til rette for grønnsaksdyrking, en tiltalende takhage, eller en bikube eller 2.

Oppsamlet regnvann ledes over i akveduktene(blomsterkassene)
på fasadene og vannet fordeles fra kasse til kasse, i hele fasadesystemet.

Restvann som ikke tas opp i vannkasser eller vegetasjon/vekstmedium går til oppsamling i cisterne på bakkenivå.

Det at vannreservoarene monteres i lette dragere som hviler på gesimsene, og evt. stemmes opp over byggets bærevegger gjør systemet svært fleksibelt i forhold til eldre bebyggelse med redusert bæring.

Oppsamlingskassene på taket fanger vannet og holder på dette slik at konsekvensene av kraftige regnskyld reduseres betraktelig. 

Fra oppsamlingskassene på taket kan vannet ledes over i akveduktsystemet på fasaden. Her fordeles vannet i fordrøyningskassene og nyttiggjøres til opptak i plantekassene. Et vekesystem går fra plantekassene ned i vannkassene og trekker vannet opp i plantenes vekstmedium. Dette sikrer god vanntilgang og frodig plantevekst. Plantekassene er utviklet med hjelp av ledende botanikere og konstruert for å optimalisere plantenes vekstforhold.

Grønne fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene, være seg om det er parker, enger eller grønne fasader, jo større biomangfold.

Grønne fasader:

Skybrudd er et fleksibelt, enkelt og effektivt system for håndtering av overflatevann på egen eiendom. Omdanner regnvann til grønn vekst og levende byer. Systemillustrasjoner! 

Vanntilførsel fra oppsamlingskassene på taket.

1

Hvert sett av det vegeterte fasade-systemet består av en vannkasse og en plantekasse.

2

Plantekassene er utviklet i samarbeid med botanikere, for å sikre optimale forhold for plantevekst på grønne fasader.

3

Planter/vekstjord tar oppvann fra vannkassen gjennom en veke.

Et grønnere bymiljø

Grønne fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene, være seg om det er parker, enger eller grønne fasader, jo større biomangfold.

Vanntilførsel fra oppsamlingskassene på taket.

Hvert sett består av en vannkasse og en plantekasse.

Plantekassene er utviklet i samarbeid med botanikere for å sikre optimale forhold for plantevekst i systemet.

Planter/vekstjord tar opp vann fra vannkassen ved en jordveke.

Sammen med Nibio forsker vi nå bl.a. på plantenes evne til opptak av CO2 og fangst av svevestøv. Dette er kjente egenskaper for plantevekst men vi ønsker å se det fulle potensiale knyttet til dette for vårt system, og i relevant bymiljø.

Like kjent som plantenes evne til opptak og fangst av CO2 og svevestøv er vegetasjonens evne til å redusere støy. En plantevegg i fullt flor vil også fungere som et ekstra lag med isolasjon.

Vegetasjonsløsninger for fasader, FoU-prosjekt med NIBIO:

Grønne løsninger for tak og fasader forplikter til mer enn farge. For å studere stedegne arters evne og suksess i vårt system for grønne fasader har vi et prosjekt gående i samarbeid med NIBIO. Her undersøkes stedegne arters evne til overlevelse gjennom året, samtidig som vi ser på disse artenes evne til fangst av svevestøv og opptak av klimagasser. 

Stedegne arter har logisk nok høy økologisk integritet men om tilbudet her er stort nok til å sikre grønne fasader i krevende byrom gjenstår å se. Derfor suppleres prosjektet med et utvalg stedegnede arter.

La humla suse

Vi støtter opp om La humla suse sitt viktige arbeid med å sikre humlers og villbiers utbredelse.

Humler og villbiers uvurderlige innsats som polinatorer er godt kjent. Så og er kunnskapen om hvordan vi har redusert disse artenes leveområder og utbredelse gjennom altfor mange år.

En stor utfordring for humlene, og biomangfold generelt, er at grøntområder fragmenteres. Skal vi klare å reversere denne utviklingen må vi legge til rette for stadig flere grønne områder, og korte ned avstandene mellom dem. For byenes del må vi ta i bruk alle de arealene vi har, og her spiller tak og fasader en svært viktig rolle. Flere grønne tak og fasader, med plantevekst som humler og villbier har nytte av, gir oss grunnlag for lokal dyrking, honningproduksjon midt i sentrum, og byer som summer av livgivende insekter og kvitrende fugler.

Utnyttelse av vann

Her kan det komme en liten intro tekst om utnyttelse av vannGjerne nok tekst til å dekke tpo linjer

Regnvann er ikke bare et problem, men det er også en stor ressurs.Cisterner er således ikke endestasjonen men snarere et ledd i et sirkulært system. Oppsamlet regnvann kan pumpes tilbake til reservoarene på taket for igjen å bidra til grønne fasader eller utnyttes til andre formål hvor det ikke er krav til drikkevannskvalitet.

I samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi løsninger tilpasset det enkelte prosjekt for å optimalisere utnyttelsen av regnvannet.

Marked:

Et system som innfrir alle krav til overvannshåndtering, kombinert med plantevekst på fasader og tak, bidrar til løsningen på mange av de de store utfordringene klimaendringene medfører. 

Mange av de konsepter og produkter som utvikles og kommersialiseres med utgangspunkt i bærekraftperspektiv, er teknologisk og operativt avanserte. Innovasjon kan imidlertid også ha som mål å være det motsatte. Systemet vi utvikler retter seg mot denne type løsning: Høy effekt, både i forhold til overvannshåndtering og det grønne skiftet, og samtidig rimelig og smidig å anskaffe, samt å ta i bruk. 

Nedskalerte løsninger for vegetering av tak og fasader leveres til privatmarkedet (Brønn). Her fokuserer vi på verdien av å dyrke på egen balkong, skape sine egne uterom, og utnytte uteareal som ellers har begrenset bruk, til opphold, kortreist matproduksjon og opplevelser.

Om bedriften:

ROOFTOP AS står for hele prosessen med kostnadseffektiv omdanning av byenes tak og fasader til bærekraftige ressursområder for overvannshåndtering, positive miljøeffekter og attraktive oppholdssteder.

Bærekraftige grønne miljøer er essensielt for så vel den enkelte som samfunnets helse. Vår satsing bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse de menneskeskapte utfordringene vi står overfor. Naturen må prege byen, og vi må se til naturen for hvordan overvannet skal behandles. Ekstremnedbøren må fanges opp, avrenning må fordrøyes og ledes i flere mindre vannveier – og helst med formål å kunne anvendes til nyttige formål, for eksempel som vann for plantevekster: Flere grønne soner, korte avstander mellom sonene, sikrer biomangfold, fanger svevestøv, tar opp CO2, holder på vann, isolerer, og skaper gode rom for mennesker å bo i.

Økonomi:

De globale klima- og miljøutfordringene representerer betydelige markedsmuligheter for produkter som bidrar til en mer bærekraftig utvikling, gjerne definert som «ESG» («Environmental, Social and Governance», oversatt til «Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold»).

Grønne fasader gir estetiske kvaliteter og bidrar samtidig til at bygninger som tar det i bruk kan sertifiseres i h.h.t. BREEAM, hvilket bedrer adgangen til «grønne lån» og til å styrke eiendommens profil, attraktivitet og derigjennom verdi.

For å senke terskelen for å installere Skybrudd vil vi tilby en leieordning av systemet. Overvannshåndtering på egen tomt vil i stor grad være myndighetsstyrt. Følgelig vil nye krav kunne medføre behov for oppgradering av anlegg. Derfor mener vi at en leieordning vil gi økt sikkerhet for investeringen og samtidig gi trygghet for at man ved enkle grep kan tilpasse seg eventuelle nye krav.